FAQ

1. Tko može steći pravo vlasništva ?
Subjektom prava vlasništva može biti svaka fizička i pravna osoba.
Strane fizičke i pravne osobe mogu nasljeđivanjem stjecati pravo vlasništva nad nekretninama na području RH, ali uz uvjet reciprociteta.
Osim nasljeđivanjem, strane fizičke i pravne osobe mogu i putem drugih oblika stjecati pravo vlasništva nad nekretninama na području RH, pod pretpostavkom uzajamnosti i ako za to dobiju suglasnost Ministra vanjskih poslova RH po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa. Pravni posao sklopljen bez suglasnosti nadležnog ministra nema pravni učinak. suglasnost se daje na zahtjev osobe koja želi steći vlasništvo, s tim da se zahtjev, u slučaju uskrate suglasnosti ne može ponoviti prije isteka pet godina od dana podnošenja odbijenog zahtjeva.

2. Koliko iznosi porezna osnovica pri kupovini nekretnine za strance?
Domaće i strane osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

3.Tko je porezni obaveznik pri kupoprodaji nekretnine?
Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine.
Obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnine je svaki sudionik u zamjeni, i to za vrijednost nekretnine koju stječe.
Obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju je nasljednik ili zapisovnik.
Obveznik poreza na promet nekretnina pri darovanju ili drugom obliku stjecanja nekretnine bez naknade je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade. Obveznik poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju je uzdržavatelj.

4. Kolika je osnovica poreza na promet nekretnina?
Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se, u pravilu na temelju isprava o stjecanju.

5. Tko nije dužan platit porez na promet nekretninama?
Porez ne promet nekretnina ne plaćaju gradani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet:
1. da imaju hrvatsko državljanstvo.
2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju kupuju nalazi.
3. da veličina nekretnine koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi:
za 1 osobu do 50m stambenog prostora
za 2 osobe do 65m stambenog prostora
za 3 osobe do 80m stambenog prostora
za 4 osobe do 90m stambenog prostora
za 5 osoba do 100m stambenog prostora
za 6 osoba do 110m stambenog prostora
za 7 i više osoba do 120m stambenog prostora
ako veličina nekretnine koju građanin kupuje prelazi zadane površine tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora
4. da građanin, te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe.
5. da građanin, te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Članovima uže obitelji, u smislu ovog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.
Porez se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od pet godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

6. Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?
Mogu. Dana 01.02.2009 godine, Republika Hrvatska je izjednačila proceduru kupnje nekretnina – za građane Repubike Hrvatske i građane Europske Unije. Od tog datuma, građani EU kupuju na isti način kao i građani Hrvatske.
Za državljane ostalih zemalja važi pravilo reciprociteta, dakle da bi stranac mogao kupiti nekretninu u Hrvatskoj potrebno je postojanje sporazuma o reciprocitetu između dvije zemlje –  ukoliko građani Hrvatske mogu kupovati u toj zemlji, onda i građani te zemlje mogu kupovati u Hrvatskoj. Za kupovinu nekretnine potrebno je uputiti pisani zahtjev Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.
Brži i jednostavniji način je kupnja nekretnine kroz osnivanje tvrtke u Hrvatskoj.

7. Mogu li strani državljani prodavati nekretnine u Hrvatskoj?
Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

8. Koju dokumentaciju mora predočiti kupac pri kupovini nekretnina u Hrvatskoj?
Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske koje se dokazuje domovnicom, putovnicom ili osobnom iskaznicom. Priznaje se fotokopija jednog od ovih dokumenata uz predočenje originala.

9. Koju dokumentaciju mora predočiti prodavač pri prodaji nekretnina u Hrvatskoj?
Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske koje se dokazuje domovnicom, putovnicom ili osobnom iskaznicom. Priznaje se fotokopija jednog od ovih dokumenata uz predočenje originala. Vlasnički list nekretnine, katastarski preris, dokaz o načinu stjecanja nekretnine, pismo namjere izdano od strane banke ukoliko je nekretnina opterećena hipotekarnim zalogom.

10. Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 5% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na kojoj se teritoriji nekretnina nalazi. Prema zakonu porez na promet nekretnina plaća kupac ili prodavatelj u njegovo ime, ako se tako dogovore.

11. Koliki je porez kod zamjene nekretnina?
Isto 5% i to tako da svaki vlasnik nekretnine kod zamjene plaća po 5% za svoju nekretninu

12. U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina?
Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Javni bilježnici također jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

13. Da li je moguće zaključiti i ovjeriti kupoprodajni ugovor u inozemstvu?
Da. Nabolje je da ga ovjerite u našem diplomatskom predstavništvu. Ako ga ovjerite kod stranog javnog bilježnika, takva ovjera se mora prevesti u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog prevoditelja.

14. Može li se netom kupljena nekretnina prodati?
Da. Kod prodaje prije isteka od tri godine do dana kupovine plaća se porez u visini od 35% na eventualnu dobit između kupovne i prodajne cijene.