Za prodavatelja

Pri posredovanju u prodaji nekretnine djelatnik (agent) agencije GLOBAL PROPERTY će doći vidjeti i Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine u kojem se Agencija obvezuje Prodavatelju da će za njega izvršiti slijedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način
 5. omogućiti pregled nekretnine,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 9. prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.